شهر گلشن

گلشن شهری است که در سال 1389 برپایه دستوردولت دربخش مرکزی شهرستان دهاقان دراستان اصفهان ازبهم پیوستن سه روستای موسی آباد، دولت آبادومهدی آباد ایجاد شده است. این شهرنودونهمین شهراستان اصفهان است ودرسال 1390 جمعیتی بالغ بر 5058نفرداشته است.


چاپ