درباره ما

شهرداري گلشن مهمترين هدف خود را تامين رضايت شهروندان تعريف نموده است و در راستاي تامين رضايت شهروندان اهداف ذيل را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داده است : 

۱- ارتقاء دانش ومهارت كاركنان از طريق آموزشهاي مستمر واثربخش 
۲- بكارگيري تكنيكهاي كيفي با هدف ارتقاء كيفيت ارائه خدمات به شهروندان 
۳- استفاده بهينه از تجهيزات وامكانات 
۴- گسترش فضاي سبز منطقه وارتقاء كيفيت نگهداري از فضاهاي سبز موجود 
۵- ارتقاء كيفيت پروژه هاي عمراني منطقه 
۶- بهبود عبور ومرور وحمل ونقل شهري 
۷- ايجاد بسترهاي لازم به منظور ارتقاء كيفيت شرايط محيطي منطقه 
۸-ايجاد زمينه هاي افزايش انگيزه در كاركنان با هدف ارائه خدمات با كيفيت و به موقع به شهروندان.


چاپ