همکاری درجهت ساخت 3مدرسه درشهرگلشن

طرحهای عمرانی دردست اقدام درسال97 بازدید: 735

همکاری درجهت ساخت 3مدرسه درشهرگلشن باهزینه ای بالغ بر 150میلیون تومان

چاپ