همکاری با اداره کل راه وشهرسازی درجهت ساخت پل زیرگذر ورودی شهر وهمچنین اصلاح محورشهرضا، دهاقان روبروی شهرگلشن

طرحهای عمرانی دردست اقدام درسال97 بازدید: 453

همکاری با اداره کل راه وشهرسازی درجهت ساخت پل زیرگذر ورودی شهر وهمچنین اصلاح محورشهرضا، دهاقان روبروی شهرگلشن باهزینه ای بالغ بر 500میلیون تومان

چاپ