همکاری با اداره کل راه وشهرسازی درجهت ساخت پل زیرگذر ورودی شهر وهمچنین اصلاح محورشهرضا، دهاقان روبروی شهرگلشن

همکاری با اداره کل راه وشهرسازی درجهت ساخت پل زیرگذر ورودی شهر وهمچنین اصلاح محورشهرضا، دهاقان روبروی شهرگلشن باهزینه ای بالغ بر 500میلیون تومان


چاپ