ساعات کاری

شنبه تاچهارشنبه 7تا 14:30و
پنجشنبه7تا13:30

شماره تماس

53753526
53753525

آدرس

شهرستان دهاقان، شهرگلشن، خیابان شهیدسلطانی، شهرداری گلشن